Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave
Artikel 1: Definities
Artikel 2: VDH International B.V.
Artikel 3: Toepasselijkheid
Artikel 4: Het aanbod
Artikel 5: De overeenkomst
Artikel 6: Herroepingsrecht
Artikel 7: Kosten in geval van herroeping
Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9: De prijs
Artikel 10: Conformiteit en garantie
Artikel 11: Levering en uitvoering
Artikel 12: Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13: Betaling
Artikel 14: Klachtenregeling
Artikel 15: Geschillen
Artikel 16: Aanvullende of afwijkende bepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant-consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht in het geval hij met Koi Store een koopovereenkomst op afstand aangaat;
 2. Klant-consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Koi Store;
 3. Klant: de natuurlijk persoon, rechtspersoon of de onderneming/entiteit (niet zijnde een rechtspersoon) die al dan niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Koi Store;    
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument, de klant of Koi Store in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant-consument om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. VDH International B.V. of VDH: VDH International B.V., al dan niet handelende onder de naam VDH of Koi Store, gevestigd en kantoorhoudende te (5171 PK) Kaatsheuvel aan de Luxemburgstraat 5;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst, waarbij in het kader van een door Koi Store georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, voor het sluiten van de overeenkomst en de levering van de producten en/of diensten van Koi Store uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant-consument, de klant en Koi Store gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

VDH International B.V.,
al dan niet handelende onder de naam VDH of Koi Store,
Luxemburgstraat 5
5171 PK Kaatsheuvel
www.koi-store.nl

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Koi Store en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Koi Store en een klant.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Koi Store, voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Koi Store zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien een overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven hoe en waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 1. Alle aanbiedingen van Koi Store zijn vrijblijvend en Koi Store behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling van een klant door Koi Store. Koi Store is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 3. Indien een aanbod van Koi Store een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 4. Het aanbod van Koi Store bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Koi Store gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Koi Store niet.
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door Koi Store van een bestelling van de klant en het voldoen door de klant aan de eventueel daarbij door Koi Store gestelde voorwaarden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Koi Store passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Koi Store daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. Koi Store kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Koi Store op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Koi Store gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden daarvan te verbinden.
 4. Koi Store zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van Koi Store waar de klant met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant-consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud en voor zover van toepassing, de kosten van aflevering, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de klant-consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 1. De klant-consument kan een op afstand aangegane koopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van een product van Koi Store gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen (ontbinden). Koi Store mag de klant-consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant-consument, of een vooraf door de klant-consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de klant-consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant-consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Koi Store mag, mits zij de klant-consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant-consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel daarvan heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant-consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant-consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant-consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 2. De klant-consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 1. Als de klant-consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier van  Koi Store voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Koi Store.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant-consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een daartoe gemachtigde van) Koi Store. Dit hoeft niet als Koi Store heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant-consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De klant-consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Koi Store verstrekte instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant-consument.
 5. De klant-consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product tenzij Koi Store aangeeft de kosten van het terugzenden zelf te dragen, in dat geval hoeft de klant-consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de klant-consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, leidt dit van rechtswege tot ontbinding van alle aanvullende dan wel met de koopovereenkomst samenhangende overeenkomsten.

Koi Store sluit de navolgende producten en diensten nadrukkelijk uit van het herroepingsrecht:

 1. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Koi Store worden aangeboden aan de klant-consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant-consument.
 3. Volgens specificaties van de klant-consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant-consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming van mensen of dieren of vanwege hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 7. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Koi Store producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Koi Store geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 1. Koi Store spant zich er voor in dat door Koi Store te leveren producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Indien overeengekomen, spant Koi Store zich er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Een eventueel door Koi Store , diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Koi Store kan doen gelden indien Koi Store is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.
 4. Onder (extra) garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Koi Store, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde (extra) rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 1. Koi Store zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Koi Store kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Koi Store geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Koi Store het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Koi Store tot het moment dat het product het magazijn van Koi Store dan wel het magazijn van een derde die voor Koi Store het product in opslag houdt heeft verlaten en is overgedragen aan de vervoerder van Koi Store dan wel de vervoerder van de klant of diens vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. De eigendom van geleverde producten gaat pas van Koi Store op de klant over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Koi Store verschuldigd is, heeft voldaan.
 7. Op de klant rust de verplichting om onmiddellijk na ontvangst van het door Koi Store geleverde product of onmiddellijk na de door Koi Store geleverde dienst, het door Koi Store geleverde product respectievelijk het resultaat van de door Koi Store geleverde dienst te onderzoeken op juistheid, compleetheid en conformiteit (met andere woorden, of dit product of deze dienst beantwoordt aan de hieromtrent door Koi Store geschapen verwachtingen). Indien dit niet het geval is, dient de klant Koi Store daarvan zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien naar oordeel van Koi Store is aangetoond dat het product en/of de dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Koi Store de keuze het betreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product of de dienst opnieuw te (doen) verrichten dan wel de factuurwaarde daarvan, binnen 20 dagen, te restitueren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade. Na ommekomst van eerdergenoemde zeven dagen termijn, vervalt het recht van de klant om te reclameren bij Koi Store.
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Koi Store te melden.
 4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, verkeert deze, na het uitblijven van betaling binnen de in lid 1 genoemde 14-dagen-termijn, van rechtswege in verzuim ter zake de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Koi Store en is de klant over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Koi Store gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daarop-volgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Koi Store te melden.
 4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, verkeert deze, na het uitblijven van betaling binnen de in lid 1 genoemde 14-dagen-termijn, van rechtswege in verzuim ter zake de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Koi Store en is de klant over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Koi Store gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daarop-volgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.
 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Koi Store ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen aan de klant en zulks zonder dat Koi Store gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder het begrip overmacht in de vorige zin, wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis van Koi Store welke niet aan Koi Store kan worden toegerekend, omdat deze tekortkoming niet aan Koi Store te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Koi Store zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Koi Store en de klant en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 3. Koi Store is eigenaar van alle op haar website en in overige uitingen van Koi Store vermelde informatie, afbeeldingen, et cetera en alle intellectuele eigendomsrechten die hieromtrent geldend te maken zijn. Het is derden niet toegestaan om gebruik te maken van door Koi Store verspreide informatie en/of afbeeldingen.
 4.  
 1. Op overeenkomsten tussen Koi Store en de klant-consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Koi Store en de klant over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Koi Store te leveren of geleverde producten en diensten, dienen te worden voorgelegd aan de naar Nederlands recht bevoegde Nederlandse rechter.
ACCOUNT
Favorieten
Login
Maak een account aan

Een link om een nieuw wachtwoord in te stellen zal naar je e-mailadres worden verzonden.

Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om je ervaring op deze site te ondersteunen, om toegang tot je account te beheren en voor andere doeleinden zoals omschreven in ons privacybeleid.

Wachtwoord herstellen

Wachtwoord vergeten? Vul hieronder uw gebruikersnaam of e-mailadres in om een nieuw wachtwoord aan te vragen. Dan ontvangt u een herstel link op het bij ons bekende e-mailadres.

TOP

WINKELMAND 0

KOI & VIJVER
OVERIGE

KLANTENSERVICE

Belgiëstraat 18B
5171 PN Kaatsheuvel

E-mail: webshop@koi-store.nl

Tel: 0416-2230000