✓ voor 12:00 uur besteld, morgen in huis ✓ persoonlijke service & advies ✓ gratis verzending boven de €25,00

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KOI STORE / VDH INTERNATIONAL B.V. 2020

Algemene voorwaarden van Koi Store handelt onder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VdH International B.V., Luxemburgstraat 5 5171 PK gevestigd te Kaatsheuvel, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 71067876.

1. “Algemene Voorwaarden” en/of “Voorwaarden” zijn de onderhavige bepalingen.

2. “Overeenkomst” is iedere overeenkomst tot het leveren van Zaken, aanneming van werk en/of het verrichten van werkzaamheden die tussen Koi-Store en de Koper en tussen Koi Store en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

3. “(Af)Levering” is het door of namens Koi Store feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de Koper of aan een door de Koper aangewezen derde.

4. “Werk/Werkzaamheden” zijn alle door Koi Store te verrichten werkzaamheden die het onderwerp zijn van een met een Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de door Koi Store ter ondersteuning van het Werk en/of de Werkzaamheden geleverde zaken en materialen.

5. “Zaken” zijn alle stoffelijke objecten waarop de overeenkomst betrekking heeft en/of in voorkomende gevallen de door Koi Store ter zake de te leveren Zaken te verrichten werkzaamheden of diensten.

6. “Koi Store” is VdH International B.V..

7. De “Koper” is degene die met Koi Store een overeenkomst sluit ter zake de levering door dan wel in naam van Koi Store van Zaken en tevens iedere persoon met wie Koi Store onderhandelt over de totstandkoming daarvan.

8. “Opdrachtgever” is iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Koi Store een overeenkomst tot het aannemen van werk en/of het verrichten van werkzaamheden sluit en tevens iedere persoon met wie Koi-Store onderhandelt over de totstandkoming daarvan.

9. Een “Offerte” is ieder mondeling of schriftelijk aanbod van Koi-Store een overeenkomst met haar te sluiten

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden exclusief van toepassing op alle door of namens Koi Store te verrichten (rechts)handelingen en/of maken onderdeel uit van (i.) alle door Koi Store met Koper/Opdrachtgever gesloten overeenkomsten en (ii.) alle door Koi-Store gedane offertes/aanbiedingen. Door Koper/ Opdrachtgever eventueel gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden (dan wel onderdelen daarvan) gelden slechts voor zover zij niet in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, waarbij geldt dat Koper/Opdrachtgever er door het sluiten van een overeenkomst met Koi Store onvoorwaardelijk mee instemt dat de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te allen tijde (of er sprake is van een zogenaamde ‘battle of the forms’ of niet) regardeert boven de inhoud van eventueel door Koper/Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden.

2. Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn niet rechtsgeldig, tenzij deze op schrift zijn gesteld en namens de directie van Koi-Store voor akkoord zijn ondertekend.

Artikel 2: Offertes/Totstandkoming van overeenkomsten

1. Offertes en/of aanbiedingen van Koi Store zijn vrijblijvend en kunnen altijd door Koi-Store worden herroepen en/of gewijzigd, ook wanneer de Offertes en/of aanbiedingen een termijn voor aanvaarding bevatten. Van een overeenkomst tussen Koper/Opdrachtgever en Koi Store is alleen dan sprake indien Koi Store zulks schriftelijk aan Koper/Opdrachtgever heeft bevestigd.

2. Koper/Opdrachtgever kan een Offerte en/of aanbieding van Koi Store uitsluitend schriftelijk aanvaarden.

3. Indien Koi Store een termijn heeft verbonden aan de aanvaarding door Koper/Opdrachtgever van een Offerte en/of aanbieding en Koper/Opdrachtgever niet binnen de door Koi Store gestelde termijn een Offerte en/of aanbieding (onvoorwaardelijk) heeft aanvaard, komt de betreffende Offerte en/of aanbieding te vervallen zonder dat Koi Store is gehouden om deze Offerte en/of deze aanbieding later alsnog gestand te doen tenzij Koi-Store besluit om de buiten de gestelde termijn van Koper/Opdrachtgever ontvangen bevestiging te accepteren en aldus te bepalen dat er een overeenkomst tussen partijen is ontstaan.

Artikel 3 Prijzen

1. De door Koi Store gebruikte prijzen zijn gebaseerd op voor Koi Store prijsbepalende factoren die tijdens de onderhandelingen en/of voor het uitbrengen van de offerte of prijslijsten bekend waren. Onder prijsbepalende factoren wordt onder meer verstaan ruw materiaal prijzen, inkoopprijzen van leveranciers van Koi Store, in- en uitvoerrechten en andere soortgelijke heffingen, vrachttarieven, verzekeringspremies, heffingen, belastingen en andere overheidslasten en arbeidsloon.

2. Als één of meer van deze prijsbepalende factoren wijzigt voordat de (Af)levering plaats vindt dan wel voordat met het Werk/de Werkzaamheden een aanvang wordt genomen, komt Koi Store het recht toe om de prijzen redelijkerwijs omhoog aan te passen dan wel (indien Koper/Opdrachtgever niet instemt met een prijsaanpassing omhoog) om de overeenkomst tussen Koi Store en Koper/Opdrachtgever te ontbinden zonder jegens Koper/Opdrachtgever gehouden te zijn tot vergoeding van schade die dientengevolge eventueel zijdens Koper/Opdrachtgever mocht ontstaan.

3. Bij elke overeenkomst, waaronder begrepen levering op aanvoer, zal wijziging van de koersen in één of meer valuta’s waarop de totstandkoming van en/of uitvoering van de overeenkomst is gebaseerd, Koi Store het recht geven de prijs aan te passen of de Offerte te herroepen dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 Risico

Tenzij Koi Store schriftelijk heeft bevestigd dat Zaken DDP (delivery duty paid, inclusief rechten) worden geleverd en/of verzending van Zaken voor rekening en risico van Koi-Store worden vervoerd naar Koper, is Koi Store niet aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering van Zaken die ontstaan vanaf het moment dat deze haar magazijn of het magazijn van een derde, of enige andere opslag- of afvoerplaats verlaten. In alle gevallen geldt dat het risico van kwaliteitsvermindering en/of het teniet gaan van Zaken na het moment dat deze haar magazijn of het magazijn van een derde, of enige andere opslag- of afvoerplaats verlaten door geweld, waaronder terreur en natuurgeweld, steeds voor rekening van de Koper komt. Wanneer zaken voor rekening en risico van de Koper reizen, dan is de Koper verplicht zich voor dit risico te verzekeren.

Artikel 5 Aflevering / Levertijden

1. Wanneer in Offertes of bevestigingen zijdens Koi Store levertijden of een datum aanvang werkzaamheden zijn opgenomen, zijn dit geen fatale termijnen voor Koi-Store. Levertijden dan wel aanvangsdata dienen slechts als indicatie en kunnen daarom niet worden gegarandeerd door Koi-Store.

2. In het geval zich een situatie voordoet dat Koi Store en Koper/Opdrachtgever een levertijd dan wel een aanvangsdatum zijn overeengekomen, zal (in geval van overschrijding van een dergelijke levertijd/aanvangsdatum) pas sprake zijn van verzuim zijdens Koi Store ter zake de nakoming van diens (leverings-)verplichtingen nadat Koper/Opdrachtgever Koi Store een redelijke (extra) termijn heeft gesteld voor de levering van de betreffende Zaak dan wel aanvang van de werkzaamheden en Koper/Opdrachtgever Koi Store in gebreke heeft gesteld ter zake de (niet of niet tijdige) nakoming van de (leverings-)verplichtingen van Koi Store.

3. Overschrijding van de (indicatieve of overeengekomen) levertijd/termijn van te verrichten werkzaamheden verplicht Koi Store niet tot enige vergoeding van schade geleden door de Koper/Opdrachtgever en/of een derde. Overschrijding van de levertijd/termijn van te verrichten werkzaamheden geeft de Koper/Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of diens verplichtingen uit de met Koi Store overeengekomen overeenkomst(en) niet na te komen of op te schorten.

4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Koi Store en Koper is overeengekomen, heeft Koi-Store het recht een order in haar geheel dan wel, na het opeenvolgend beschikbaar komen van de Zaken, in gedeelten te leveren. Als Koi Store de Koper voor iedere deellevering afzonderlijk factureert, is Koper verplicht de afzonderlijke facturen te betalen in overeenstemming met artikel 13.

5. De Koper is te allen tijde verplicht de geleverde Zaken in ontvangst te nemen en direct te lossen. Als Zaken niet binnen 3 uur na aflevering in ontvangst worden genomen, worden zij opgeslagen op de plaats die daarvoor in de overeenkomst, wet of naar algemeen gebruik is aangewezen. Opslag door Koi Store is voor rekening en risico van Koper.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt de Opdrachtgever ervoor dat Koi Store tijdig kan beschikken: a. over de voor de opzet van het Werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met Koi-Store; b. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd; c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen; d. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.

2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het Werk als opgeleverd geldt van het werk zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens toestemming van Koi Store.

4. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Koi Store is het de Opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag waarop het Werk als opgeleverd geldt zijn rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 7 Hoeveelheid

1. Als Koi Store in offertes of bevestigingen het woord “aantal” of “hoeveelheid” gebruikt en de afgeleverde hoeveelheid maximaal 20% afwijkt van de in de Offerte of bevestiging opgegeven hoeveelheid, geeft dit Koper niet de bevoegdheid om de Zaken ter retourneren, de overeenkomst te ontbinden en/of om betalingsverplichtingen op te schorten.

2. De Koper verplicht zich om voor het teveel geleverde bij te betalen conform de met Koi Store overeengekomen prijs voor de betreffende Zaak/Zaken.

Artikel 8 Meer en minder werk bij aanneming van werk

1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats: a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering; b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten; c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

2. In geval van door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan Koi Store slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer Koi Store de Opdrachtgever tijdig heeft gewezen op een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Opdrachtgever die prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen.

3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen – behoudens spoedeisende omstandigheden – schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van Koi Store en van de Opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.

4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij a. het aanschaffen van bouwstoffen; b. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan; c. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Koi Store berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een opslag.

6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee Koi Store redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.

7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.

Artikel 9 Kwaliteit en bewerking

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn bewerkingen van de door Koi Store geleverde of te leveren Zaak (door Koper zelf of namens Koper door een derde verricht) , zoals zagen, boren, verven, (na) behandelingen, drogen of andere vormen van bewerkingen voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 10 Klachten

1. De Koper dient de geleverde Zaken op aantal, omvang en kwaliteit te controleren. De op de vrachtbrief, afleverings-bon of ander gewaarmerkt document vermelde hoeveelheden c.q. stuks gelden als juist, tenzij manco’s (ontbrekende artikelen/producten) onmiddellijk (bij aflevering) door de Koper op het ontvangstbewijs zijn vermeld.

2. Klachten over de kwaliteit en/of afwijkingen van de geleverde Zaak dienen uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering van de Zaak door de Koper aan Koi Store te worden gemeld per aangetekende brief, fax, of e-mail. Bij melding per fax of e-mail dient Koper een ontvangstbewijs respectievelijk een leesbevestiging te bewaren ten bewijze van de verzending door Koper en ontvangst door Koi Store. Deze termijn van acht dagen betreft een vervaltermijn, Koi Store is niet gehouden om opvolging te geven aan klachten van Koper die na ommekomst van deze termijn aan Koi Store worden gemeld.

3. De Koper stelt Koi Store in de gelegenheid de Zaken na Aflevering te inspecteren, om te kunnen vaststellen of de klachten al dan niet gegrond zijn. De Koper kan niet meer klagen over de kwaliteit en/of afwijkingen van de geleverde Zaken na gehele of gedeeltelijke verwerking van de Zaken.

4. Wanneer de bewuste Zaken waaromtrent Koper zich heeft beklaagd zich niet in het magazijn van Koi-Store bevinden, dienen zij door de Koper voor eigen rekening en risico te worden opgeslagen. In dat geval rust op de Koper de verplichting om voor de zaken zorg te dragen. Tevens dient de Koper zich adequaat te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s.

5. Een klacht geeft de Koper niet het recht om betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten.

6. De Koper wordt geacht de zaak in goede staat te hebben aanvaard, tenzij hij zich conform dit artikel (tijdig) beklaagt.

7. In geval van door Koi Store in opdracht van Opdrachtgever verrichte Werkzaamheden of tot stand gebracht werk, geldt het werk als opgeleverd wanneer Koi Store heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de Opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een door de Opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die door Koi-Store niet wordt erkend, wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld.

8. Indien Koi Store heeft medegedeeld dat het Werk voor oplevering gereed is en de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het Werk als naar behoren en zonder tekortkoming verricht /tot stand gebracht en opgeleverd.

9. Indien de Opdrachtgever het werk deels of geheel afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

10. Indien de Opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als naar behoren opgeleverd.

11. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal Koi Store na overleg met de Opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.

12. Vanaf de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Koi Store is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade en/of indirecte schade (waaronder mede wordt begrepen verlies van inkomsten, winstderving, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie) , die het gevolg is van het niet, of niet tijdig of niet deugdelijk nakomen door Koi Store van haar contractuele verplichtingen jegens Koper of Opdrachtgever.

2. Koi Store is niet aansprakelijk voor schade die aan personen en/of zaken door opzet en/of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten wordt toegebracht.

3. De Koper vrijwaart Koi Store voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van de in lid 1 & 2 genoemde schadeposten.

4. Wanneer tekortkomingen naar de aard van de prestatie voor rekening van Koi Store komen, heeft Koi Store de keuze uit de volgende alternatieven:

I. indien het de levering van een Zaak door Koi Store betreft:

a. Koi Store vervangt de ondeugdelijke Zaak nadat de Koper deze aan haar heeft teruggezonden, of

b. Koi Store vergoedt de schade tot ten hoogste de factuurwaarde van de ondeugdelijke Zaak. Koi Store is in geen geval verplicht tot het repareren van de geleverde Zaak.

II. indien het door Koi Store verrichte werkzaamheden of een door Koi-Store tot stand gebracht werk betreft:

a. Koi Store verricht dat deel van de werkzaamheden waaromtrent de tekortkoming zijdens Koi Store bestaat, opnieuw of

b. Koi Store vergoedt de schade zijdens de Opdrachtgever tot ten hoogste de door Koi Store aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte kosten voor de betreffende werkzaamheden.

5. Geringe afwijkingen in maat en/of dikte en een gering kleurverschil hebben niet tot gevolg dat Koi Store haar verplichtingen niet behoorlijk is nagekomen.

6. De Koper en/of Opdrachtgever is verplicht Koi Store in de gelegenheid te stellen haar verplichtingen op grond van de overeenkomst na te komen en dient hiertoe de nodige medewerking te verlenen.

7. In geval van tekortkomingen in het ontwerp van het door Koi Store tot stand te brengen Werk, is Koi Store hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen hem rechtstreeks kunnen worden toegerekend.

8. De aansprakelijkheid van Koi Store op grond van het vorige lid is beperkt tot het voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van de Koi Store beperkt tot 10% van de aannemingssom.

9. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is Koi Store jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Koi Store in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.

10. Na de dag waarop het Werk als opgeleverd geldt, is Koi Store niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

11. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek:

a. dat in de onderhoudstermijn aan de dag is getreden en dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de Opdrachtgever onderkend had kunnen worden, tenzij Koi Store aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend;

b. dat na afloop van de onderhoudstermijn aan de dag is getreden, dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de Opdrachtgever onderkend had kunnen worden en waarvan de Opdrachtgever aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan Koi Store kan worden toegerekend.

12. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 11 sub a bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van twee jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.

13. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 11 sub b bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.

14. In alle gevallen waarin komt vast te staan dat Koi Store jegens Koper of Opdrachtgever aansprakelijk is voor vergoeding van schade ontstaan door dan wel vanwege Koi Store verrichte rechtshandelingen en/of feitelijke handelingen, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Koi Store te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 12 Annulering/opschorting

1. Bij tekortkomingen van Koi Store welke haar niet kunnen worden toegerekend, waaronder het geval dat Koi Store haar verplichtingen niet of niet tijdig kan nakomen omdat haar toeleveranciers en/of de door Koi-Store bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden Koi Store daartoe niet in staat stellen, zal de nakoming van de verplichtingen van Koi Store worden opgeschort voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is.

2. Wanneer de levertijd of de door Koi Store voorafgaand aan het Werk geïndiceerde opleveringstermijn naar verwachting van Koi-Store wordt verlengd met meer dan 3 maanden, of wanneer nakoming alsnog geheel onmogelijk blijkt, dan heeft Koi Store het recht de overeenkomst voor het niet uitgevoerde deel (buitengerechtelijk) te ontbinden zonder jegens Koper of Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Bij gedeeltelijke nakoming door Koi Store , is de Koper of Opdrachtgever verplicht het hiermee samenhangende gedeelte van de overeengekomen totaalprijs te voldoen.

3. Bij iedere tekortkoming van de Koper of Opdrachtgever heeft Koi Store het recht al haar bestaande verplichtingen ten opzichte van de Koper of Opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te schorten totdat de Koper of Opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

4. Koi Store heeft het recht alvorens van haar kant na te komen volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de Koper of Opdrachtgever te verlangen wanneer naar het oordeel van Koi Store aannemelijk is dat de Koper of Opdrachtgever zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.

Artikel 13 Betaling

1. Tenzij de Koper of Opdrachtgever binnen de in lid 3 van dit artikel bepaalde termijn betaalt, kan de factuur worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2% op het totale factuurbedrag.

2. Wissel- en bankkosten en andere kosten die betrekking hebben op de betaling van de factuur komen voor rekening van de Koper of Opdrachtgever.

3. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Wanneer binnen deze (fatale) termijn geen betaling heeft plaatsgevonden is de Koper of Opdrachtgever onmiddellijk (zonder dat enige ingebrekestelling nodig is) in verzuim. De Koper of Opdrachtgever is, afgezien van de in lid 1 genoemde kredietbeperkingstoeslag, een rentevergoeding verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte daarvan dat de Koper of opdrachtgever met betaling in gebreke blijft.

4. Afwijkende betalingstermijnen gelden alleen indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Koi Store zijn bevestigd.

5. De Koper of Opdrachtgever kan bij betaling geen korting o.i.d. op het factuurbedrag in mindering brengen. Tevens is de Koper of Opdrachtgever niet bevoegd om een al dan niet opeisbare geldvordering van zijn kant te verrekenen met door Koper of Opdrachtgever aan Koi Store (uit welke hoofde dan ook) verschuldigde geldbedragen.

6. De Koper of Opdrachtgever is gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die Koi Store heeft moeten maken als gevolg van het feit dat de Koper of Opdrachtgever in gebreke is gebleven zijn verplichtingen tijdig en/of behoorlijk na te komen.

7. Bij niet tijdige betaling is de door de Koper of Opdrachtgever verschuldigde vergoeding van de buitengerechtelijke kosten tenminste gelijk aan 15% van het door de Koper of Opdrachtgever verschuldigde bedrag (bestaande uit de hoofdsom, kredietbeperkingstoeslag en vertragingsrente).

8. Indien de Koper of Opdrachtgever in rechte ten gunste van Koi Store een kostenveroordeling wordt opgelegd die lager is dan de daadwerkelijk door Koi Store gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten, dient de Koper of Opdrachtgever het verschil alsnog aan Koi Store te voldoen op eerste verzoek van Koi-Store daartoe.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van de door Koi-Store geleverde Zaak of door Koi-Store geleverde zaken in het kader van door Koi Store voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden gaat pas op de Koper of Opdrachtgever over als hij alles heeft voldaan dat Koi Store op grond van de overeenkomsten met de Koper of opdrachtgever en de in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden van Koper of Opdrachtgever te vorderen mocht hebben of krijgen.

2. Wanneer sprake is van zaakvorming doordat de Koper of Opdrachtgever de ontvangen zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud van Koi-Store rust, bewerkt of verwerkt, wordt Koi Store van rechtswege eigenaar van deze (na bewerking of verwerking ontstane) zaken. De Koper of Opdrachtgever houdt in alle gevallen de zaken automatisch voor Koi-Store totdat de eigendom conform lid 1 op hem overgaat.

3. Mocht Koi Store ondanks het bepaalde in lid 2 de eigendom toch verliezen, dan verleent de Koper of Opdrachtgever op verzoek van Koi Store alle vereiste medewerking die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht op de betreffende zaken ten behoeve van Koi Store.

4. De Koper of Opdrachtgever is, ondanks het bepaalde in het eerste lid, bevoegd zaken die hij van Koi Store heeft ontvangen te verkopen en/of door te leveren in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Als voorwaarde geldt hierbij echter steeds dat de Koper of Opdrachtgever zijn wederpartij ruim voor de totstandkoming van enige overeenkomst omtrent de zaken van Koi Store schriftelijk in kennis stelt van het eigendomsvoorbehoud van Koi Store.

5. Koi Store heeft altijd het recht aan de Koper of Opdrachtgever de voorwaarde te stellen dat hij de zaken van Koi Store pas verkoopt, (af)levert en/of in gebruik geeft na vestiging van een bezitloos pandrecht ten behoeve van Koi Store.

6. De in lid 4 genoemde bevoegdheid van de Koper of Opdrachtgever vervalt wanneer de Koper of Opdrachtgever nalatig is in de juiste en/of tijdige nakoming van zijn verplichtingen tegenover Koi Store . Deze bevoegdheid herleeft, met terugwerkende kracht, wanneer de Koper of Opdrachtgever zijn achterstallige verplichtingen alsnog nakomt.

7. Zolang de eigendom van de door Koi Store geleverde zaken niet op de Koper of Opdrachtgever is overgegaan, is de Koper of Opdrachtgever niet bevoegd die zaken op enige wijze aan derden in bewaring en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven.

Artikel 15 Verpanding / Cessie

Tot meerdere zekerheid voor de volledige betaling van haar vorderingen op de Koper of Opdrachtgever is de Koper of Opdrachtgever op eerste verzoek van Koi Store verplicht mee te werken aan de openbare dan wel bezitloze verpanding en/of cessie van alle vorderingen die de Koper of de Opdrachtgever op derden bezit of op enig moment zal bezitten.

Artikel 16 Slotbepalingen

1. Het Nederlandse recht is van toepassing op alle geschillen, inclusief kort gedingen, samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

2. De in lid 1 bedoelde geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, behoudens indien en voor zover enig geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort.

3. Op de gebruikelijke handelsafkortingen zijn van toepassing de internationale regels voor de uitlegging van handelstermen (Incoterms 2000) met aanvullingen van de meest recente uitgave van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

4. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koi Store niet toegestaan deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te nemen of te gebruiken.

Copyright © Alle rechten voorbehouden Koi-Store B.V. 2020.

Ontvang Acties & Aanbiedingen!